EVOLVE ER EN INNOVATIV SOCIAL INDSATS
DER INDDRAGER STÆRK FAGLIGHED
INDEN FOR HANDLEKRAFTIGE RAMMER.

EVOLVE ER EN INNOVATIV SOCIAL INDSATS DER INDDRAGER STÆRK FAGLIGHED INDEN FOR HANDLEKRAFTIGE RAMMER.

I EVOLVE, arbejder vi aktivt for at støtte minoritetsetniske unge, der oplever psykisk
vold og i visse tilfælde også fysisk vold. Vores aktive støtte består af oplysning,
rådgivning, bistand og netværk. Målet er at give de unge værktøjerne
og ressourcerne til selv at bestemme deres tilværelse.

I EVOLVE, arbejder vi aktivt for at støtte minoritetsetniske unge der oplever psykisk vold og i visse tilfælde også fysisk vold. Vores aktive støtte består af oplysning, rådgivning, bistand og netværk. Vores mål er at give de unge værktøjerne og ressourcerne til en selvbestemt tilværelse.

Evolves målgruppe

Minoritetsetniske unge i alderen 15-29 år, der kommer fra vidt forskellige baggrunde, men har det tilfælles, at de alle oplever negativ social kontrol. EVOLVE ønsker at gøre en forskel for de mest sårbare og arbejder derfor ikke med en bred målgruppe.

EVOLVE’s fokus på etnicitet og socioøkonomisk baggrund skyldes, at denne målgruppe er særligt sårbar og udsat, når det drejer sig om negativ social kontrol. EVOLVE’s tilbud er på den ene side målrettet mod at styrke den enkeltes selvværd, selvtillid og ret til selv at bestemme, og på den anden side at hjælpe med at få adgang til studie, bolig, job og give vedkommende værktøjer til at forbedre sin levestandard.

Selvom EVOLVE er et Safespace, arbejder vi for, at de unge får et større netværk og opsøger givende fællesskaber, eksempelvis gennem fritidsinteresser, sociale tilbud på studiet eller frivilligt arbejde i andre organisationer.

Vi bestræber os på at sammensætte grupper af unge, som er vidt forskellige, hvad angår køn, seksualitet, etnicitet, religiøs- og politisk overbevisning.

DER ER BRUG FOR PRIVATE FOREBYGGENDE TILBUD

Mange af de sårbare unge undlader at henvende sig til ansatte i offentlige institutioner og myndigheder, fordi de frygter følgekonsekvenserne. Især frygter den del af målgruppen, der også er udsat for fysisk vold og andre former for afpresning, at situationen skal eskalere yderligere. Der er derfor brug for private tilbud, som støtter og hjælper de unge ud af voldsspiralen. Det er afgørende, at private tilbud ikke isolerer sig, men sigter mod et bredt tværgående samarbejde med de unge i centrum. I EVOLVE er det en fast forankret metode at forebygge gennem tværgående samarbejde, så vi i fællesskab beskytter de unges tarv og rettigheder.

EVOLVE

INDSATSER

En socialfaglig hovedindgang

I EVOLVE er det vores fagprofessionelle, der tager imod de unge. Her visiterer vi den enkelte og sammensætter et helhedsorienteret forløb, som medtænker de forskellige sfærer i den unges liv. EVOLVE agerer som tovholder i et større tværgående samarbejde mellem den unge og relevante myndigheder, institutioner osv.

01
En plads på arbedsmarkedet

Ved at udvikle de unges jobsøgningskompetencer baner vi vejen for, at de kommer ind på arbejdsmarkedet. Vi rådgiver og hjælper til med jobsøgning, udarbejdelse af CV og ansøgninger samt med forberedelse til jobsamtaler.

02
BOLIG & UDDANNELSE

Vi arbejder målrettet for uddannelsesparathed og øget trivsel. Vi yder rådgivning og bistand til de af vores unge, der ønsker at søge ind på en uddannelse. Gennem tværgående samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner sikrer vi også, at de unge oplever struktur og stabilitet i forbindelse med deres studie. Da stabilitet og trivsel samtidig afhænger af ens boligsituation, opsøger vi også foreninger og indstillingsudvalg på boligmarkedet, så de unge får adgang til studieboliger.

03
JURIDISK RÅDGIVNING & BISTAND

I samarbejde med en frivillig advokat støtter vi de unge med at håndtere juridiske udfordringer. Vi tilbyder juridisk rådgivning og bistand, så de får større kendskab til deres rettigheder.

04
ØKONOMISK FRIHED

Vi styrker de unges økonomiske bevidsthed gennem et tværgående samarbejde, hvor de bliver tilbudt viden og værktøjer til at opnå en stabil privatøkonomi. Samarbejdet tilbyder workshops om økonomistyring, afvikling af gæld og budgetlægning.

05
FÆLLESSKAB

Vi gennemfører sociale aktiviteter, der har til formål at styrke såvel det interne som det demokratiske fællesskab. Derudover afholder vi lukkede workshops, foredrag og seminarer for de unge om rettigheder, økonomi, sundhed og trivsel.

06
MÆGLING

Vi har solid erfaring og succes med familiemægling og konflikthåndtering. Dette tilbud foregår i samarbejde med den enkelte unge og afhænger af konfliktens karakter.

Social innovation, faglighed & handlekraftighed

Styrke gennem handlekraft

Fleksibilitet og intensitet er to nøgleord, som ligger til grund for, at EVOLVE er vokset til en succesfuld indsats med tiltag, hvor de unge kan modtage øjeblikkelig hjælp og kan trække på de frivilliges og medarbejdernes netværk. Den korte tid fra kontakt til møde og planlægning er afgørende for relationen til den unge.

Faglighed uden grænser

Dybtliggende socialøkonomiske udfordringer kræver langsigtede løsninger fra forskellige aktører, hvor alle bidrager med deres særlige styrker inden for en fælles ramme. Det er dokumenteret, at vores faglighed har en betydelig forandringsværdi, der kredser om vores to styrker, autencitet og tværkulturel ekspertise.

Social innovation er bæredygtigt

EVOLVE forbinder social innovation og pragmatisme. En indsats, hvor fagprofessionelle tør tænke ud af boksen og give målgruppen indflydelse. Vores mål er at forankre koncepter, som har en langsigtet effekt.

Vores mangeårige solide erfaring gør os visionære. Vi finpudser og justerer, indtil vi har afkodet best practice.

EVOLVE's indsats har en veldokumenteret
høj forandringsværdi.

EVOLVE er en helhedsorienteret indsats med et Safespace, som rummer en infrastruktur af tilbud, der skaber markant forandring og sparker døren op til en verden af muligheder.

EVOLVE benytter en struktureret metode, hvor faglige værktøjer er hentet udefra og tilpasset de forskellige tilbud. Metoden er identificeret, udviklet og kvalificeret ved at inddrage de unges behov og perspektiver.

At indsatsen er udsprunget nedefra-og-op, samt at brugerinddragelse har været afgørende for udviklingen af den, er uden tvivl en styrke og spiller med stor sandsynlighed også en rolle i, at den i dag er efterspurgt af de unge i målgruppen, som får kendskab til vores indsats. I praksis er indsatsen personbåret, således at det er de faglige kompetencer og den grundlæggende viden om og kendskab til målgruppens behov, der udgør nogle af de dens grundlæggende elementer.

Indsatsens overordnede formål er at styrke målgruppens:

01
Personlige udvikling
02
pyskiske robusthed
03
Økonomisk & juridisk bevidsthed
04
Bolig-, uddannelses- & jobsituation

Grundprincipper

01HELHEDSORIENTERING

Den helhedsorienterede tilgang betyder først og fremmest, at de unge ikke kommer til at føle sig som kastebolde mellem forskellige systemer eller opleve sig alene og som bare ‘et nummer i rækken’. Som følge af den samlede indsats oplever de unge, at der bliver taget hånd om dem, og at de kan være trygge ved at tage imod hjælpen. EVOLVE’s tilbud om en bredspektret støtte, som er samlet ét sted, samt om at agere tovholder, brobygger og bindeled mellem andre typer af hjælp og til de unges familier er bærende elementer i den helhedsorienterede indsats.

02OPLYSNING

I arbejdet med målgruppen har vi erfaret, at oplysning og dannelse er afgørende for at skabe strukturelle forandringer. Målgruppen mangler viden om basale rettigheder og muligheder om alt fra, hvad man kan bruge sin kommune til, hvorledes man ansøger om en studiebolig og til de forskellige tilbud, der kan løse dagligdagens udfordringer. Alle spor i den helhedsorienterede indsats inkorporerer rent metodisk oplysning som en rød tråd. Inden for socialt arbejde har der længe eksisteret en kultur, der handler om at opkvalificere fagfolk. LØFT opkvalificerer både fagfolk, men også selve målgruppen, fordi en opvækst med ulighed og ressourcesvage forældre medfører en oplysningsbrist. At kunne bryde med social arv kræver først og fremmest oplysning.

03FÆLLESSKAB

En vigtig intention med EVOLVE er, at alle dens unge skal opleve sig som en del af et trygt og ligeværdigt fællesskab. De fleste af dem befinder sig i en periode, hvor de har begrænset eller ingen kontakt med deres familie. Derfor er vi i EVOLVE meget opmærksomme på, at de unge har brug for et fællesskab og et netværk, som både rummer noget af den støtte og de ressourcer, som andre unge typisk har med sig hjemmefra. Rettelig skal vi nævne, at nogle unge foretrækker at bruge indsatsen anonymt, og som alle andre steder, hvor unge færdes sammen, kan der opstå konflikter. Vi anser konflikter som naturlige, men slår hårdt ned på fordomme og udelukkelse af andre fra fællesskabet.

04Fokuseret rådgivning & bistand

De forskellige spor giver både rådgivning og bistand til at løse og håndtere alt fra økonomiske vanskeligheder, boligforhold, job og uddannelse til juridiske udfordringer i særlige situationer. Målgruppens krisesituation giver følgekonsekvenser i form af manglende overskud, manglende fremtidsudsigter, manglende struktur og retning, tristhed og ensomhed, lavt selvværd og depression. Dette skaber yderligere udfordringer, så som frafald fra studiet, arbejdsløshed, gæld og andre økonomiske problemer, hjemløshed og manglende fællesskaber. Alle alvorlige konsekvenser for retten til et frit liv, beskyttet af loven. Formålet med den fokuserede rådgivning og bistand er at skabe effektive og målbare forandringer, som vi har erfaret giver en betydelig og mærkbar forbedring af livskvaliteten.

05kulturelt kendskab

Kulturelt kendskab og personlig erfaring opleves som tillidsfremmende elementer i relationen til de unge. Det betyder typisk, at der skal nedbrydes færre barrierer, inden de reelle tiltag til hjælp og støtte kan iværksættes.

06autencitet & involvering

I EVOLVE har vi ønsket at skabe en mentorordning og et hold af medarbejdere og frivillige, der ikke blot vejleder og hjælper, men involverer sig og agerer autentisk i relationen til de unge. Autenticitet og involvering er sammen med kulturelt kendskab og erfaring vigtige forudsætninger for, at de unge føler sig set, hørt og taget alvorligt, og for at der kan opstå tillid og ‘god kemi’. Forhold som tilsammen er afgørende for, at de har lyst til at komme og tage imod hjælpen.

07Lifeskills & robusthed

I EVOLVE er medarbejdere og frivillige med på sidelinjen for at guide og støtte, men det er de unge selv, der skal tage ansvar for deres egen situation og gøre det hårde arbejde. Vi ser ikke de unge som ofre for deres situation, men som ressourcestærke personer, der har brug for en ‘midlertidig livsstøtte’. Livsfærdigheder handler om, at de unge får redskaber til at overvinde belastninger og negativ social arv. Det kan fx både være redskaber til at begå sig i sociale relationer og situationer og redskaber til at håndtere forskellige hverdagsudfordringer. Efter behov klædes de desuden på med viden om fx regler, økonomi, boligmarked, jobsøgning, rettigheder mm.

Doukumenterede forbedringer i de unges liv

EVOLVE har en fast evalueringsproces, hvor de unge visiteres og evalueres løbende. Effekten er blevet målt i EVOLVE’s egen interne evaluering, efterfulgt af spørgeskemaer fra Økonomer Uden Grænsers til 24 unge.

74%

opnår øget
selvbestemmelse
og kontrol over eget liv

70%

opnår øget
selvtillid

40%

har fået
juridisk hjælp
til voldsager
,
som de ellers ikke ville anmelde

72%

føler at
forløbet har hjulpet dem
til en mere
økonomisk stabil
situation

På områderne skole, arbejde, frygt, skyldfølelse, selvværd, magtesløshed og livslyst er der sket en positiv udvikling under forløbet

Har du oplevet ikke at kunne passe dit arbejde eller skole?
 • Det meste af tiden/hele tiden
 • Omkring halvdelen af tiden
 • På intet tidspunkt/lidt af tiden
Har du følt dig bange/sikkerhedstruet?
 • Det meste af tiden/hele tiden
 • Omkring halvdelen af tiden
 • På intet tidspunkt/lidt af tiden
Har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse?
 • Det meste af tiden/hele tiden
 • Omkring halvdelen af tiden
 • På intet tidspunkt/lidt af tiden
Har du oplevet at have negative og nedvurderende tanker om dig selv?
 • Det meste af tiden/hele tiden
 • Omkring halvdelen af tiden
 • På intet tidspunkt/lidt af tiden
Har du oplevet følelsen af håbløshed/magtesløshed/ hjælpeløshed?
 • Det meste af tiden/hele tiden
 • Omkring halvdelen af tiden
 • På intet tidspunkt/lidt af tiden
Har du følt, at livet ikke var værd at leve?
 • Det meste af tiden/hele tiden
 • Omkring halvdelen af tiden
 • På intet tidspunkt/lidt af tiden

På områderne tillid til sig selv, til andre og til fremtiden, tillid til egen dømmekraft, oplevelse af selvbestemmelse og livstilfredshed er der positiv udvikling under forløbet.

At have tillid til andre mennesker?
 • I mindre grad/slet ikke
 • I nogen grad
 • I høj grad/i meget høj grad
At have tillid til egne evner?
 • I mindre grad/slet ikke
 • I nogen grad
 • I høj grad/i meget høj grad
At stole på din egen dømmekraft?
 • I mindre grad/slet ikke
 • I nogen grad
 • I høj grad/i meget høj grad
At have kontrol og selvbestemmelse over dit eget liv?
 • I mindre grad/slet ikke
 • I nogen grad
 • I høj grad/i meget høj grad
At have tillid til fremtiden?
 • I mindre grad/slet ikke
 • I nogen grad
 • I høj grad/i meget høj grad
At leve det liv du ønsker?
 • I mindre grad/slet ikke
 • I nogen grad
 • I høj grad/i meget høj grad

Læs de unges
historier

Læs hvordan de unge har
oplevet deres forløb i EVOLVE
og hvordan de har det nu.

Læs hvordan de unge har oplevet deres forløb i EVOLVE og hvordan de har det nu.

" Mit forløb gik i gang meget hurtigt. I løbet af 2-3 måneder fik jeg et job, jeg søgte ind på uddannelse og jeg kom ind på min uddannelse. Derfor forsvandt min skepsis ret hurtigt. Vi fik hjælp til både at lave ansøgning, CV, workshops i, hvad man skal sige til jobsamtaler, kvoteansøgninger, optagelsesprøver og generel vejledning " Tarik, 22 år
" Det er svært at beskrive EVOLVE med tre ord. Men kærlighed, det opfanger man hurtigt, når man er en del af fællesskabet. Investering, fordi de virkelig investerer i en. Og derudover vil jeg nok sige faglighed og kompetencer. De er dygtige. Det er mennesker, som selv har været i samme situation, og det gør kompetenceniveauet usammenligneligt " Yasmin, 21 år
" Vi har alle sammen omsorg overfor hinanden. Det her tilbud er frivilligt, og vi har alle sammen henvendt os her, og det gør noget ved den måde, man er sammen på. Det her er ikke et behandlingssted. Det er et sted, hvor der er plads til udvikling. Både emotionelt og praktisk. Det her er et selvvalgt fællesskab 3 " Ayaan, 21 år
" Khaterah mæglede med min mor i en periode. At der er en udefra, der kan se med, og samtidig forstår situationen, det gør, at vi kan træde et skridt tilbage og se tingene på en anderledes måde for at få tingene til at fungere mellem os " Khalid, 18 år

Analyse og evaluering af EVOLVE

Langsigtede perspektiver og løsninger giver effektiv samfundsnyttig gevinst

I EVOLVE arbejder vi løbende med at dokumentere og at indsamle data. I de sidste to år af projektets levetid fik vi lavet eksterne analyser af vores økonomiske potentiale og evalueringer af vores forbyggende og helhedsorienterede indsats.

Det er to rapporter fra henholdsvis Økonomer Uden Grænser og Social Respons.

Økonomer Uden Grænser

Formålet med denne analyse var at udarbejde en 5-årig prognose for de sociale gevinster ved, at 36 unge startede i EVOLVE-forløb i 2017.

Rapporten viser resultaterne af en Social Return of Investment (SROI) analyse af indsatsen LifehackDK.

Værdien er både af social og økonomisk karakter. Den sociale værdi indbefatter den øgede trivsel, de unge opnår ved at få mere selvtillid, større selvbestemmelse over deres eget liv, blive gældfrie og opnå mere økonomisk stabilitet samt få juridisk rådgivning til at anmelde overgreb, som de ikke selv har turdet indberette. Den økonomiske værdi omfatter kommunernes besparelser til andre forebyggende foranstaltninger.

På den måde skaber LifehackDK således værdi for det enkelte unge menneske - også på den lange bane. De positive forandringer sikrer desuden, at den unge kan indgå aktivt i det omgivende samfund og dermed skabe samfundsøkonomisk værdi.

Læs rapporten fra Økonomer Uden Grænser her

De centrale resultater af rapporten fra Økonomer Uden Grænser viser, at EVOLVE skaber en stor forskel for de unge:

 • De unge opnår øget selvtillid, mindre ensomhed og mindre stress
 • De opnår en øget kontrol over eget liv og en følelse af sikkerhed, hvor de ikke længere føler sig truede som følge af social eller religiøs kontrol
 • De afvikler deres gæld og opnår større økonomisk stabilitet.
 • De får juridisk rådgivning i voldssager, som ellers ikke ville være blevet anmeldt, dels fordi de frygter, at udøverne skal opdage det, og dels fordi de har mistro til systemet
 • Rapporten finder, at for hver krone investeret i LifehackDK får samfundet 15 kr. igen over en 5-årig periode, hvilket svarer til et årligt afkast (SROI) på 57 pct.

Social Respons

Overordnet set viser denne evaluering, at indsatsen i EVOLVE gør en stor forskel for unge med minoritetsetnisk baggrund, der aktuelt oplever – eller har oplevet – negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

De unge lægger vægt på, at de i EVOLVE bliver modtaget af voksne med erfaring og indgående kulturelt kendskab, idet dette betyder, at de møder en forståelse for deres situation, som de ikke oplever at være blevet mødt med i andre tilbud om hjælp, de har modtaget.

De oplever ligeledes, at støtten har stor relevans, idet den tager afsæt i deres individuelle historie og behov, og de giver udtryk for, at de gennem EVOLVE har fået adgang til et fællesskab og et netværk uden udløbsdato. I EVOLVE har de unge opnået både praktisk og emotionel støtte i en meget kritisk periode i deres liv, og de vurderer, at indsatsen har gjort dem mere selvstændige og robuste.

Læs rapporten fra Social Respons her

De centrale resultater af undersøgelsen fra Social Respons viser, at EVOLVE skaber en stor forskel for de unge:

 • De opnår øget trivsel: De føler sig mindre stressede og kede af det, har bedre appetit og sover bedre om natten
 • De opnår et bedre funktionsniveau i hverdagen: De oplever, at der kommer mere ro på deres situation, og at de bliver bedre i stand til at passe skole og arbejde
 • De får en bedre selvfølelse: De bliver bedre til at mærke deres følelser, oplever mindre dårlig samvittighed, har færre negative tanker om sig selv og opnår tiltro til egen dømmekraft
 • De trives bedre socialt: De føler sig mindre ensomme, har mere tillid til andre og er mere tilfredse med forholdet til venner – og i nogle tilfælde også til familie
 • De føler sig mindre hjælpeløse og får mere mod på livet.