Et holistisk LØFT, der arbejder flersporet
for en fremtid, hvor alle børn og unge
oplever en tilværelse med lighed, frihed og
tryghed, uden psykisk vold og ulighed

Et holistisk LØFT, der arbejder flersporet for en fremtid hvor alle børn og unge oplever en tilværelse af lighed, frihed og tryghed, uden psykisk vold og ulighed

I LØFT interesserer vi os for at udvikle forandringsprocesser, der sigter mod at
forbedre den sociale mobilitet, som giver målgruppen fra lavindkomstbaggrunde langt større
robusthed til at mestre et liv med frihed og lighed. Det betyder, at sårbare unge
på trods af negativ social kontrol, udsathed og ulighed, kan overvinde
barrierer, der står i vejen for deres sociale mobilitet.

I LØFT interesserer vi os for at udvikle forandringsprocesser der sigter efter en forbedret social mobilitet, der gør målgruppen fra lav indkomstbaggrunde langt mere resiliente til at mestre et liv af frihed og lighed. Det betyder at sårbare unge, på trods af negativ social kontrol udsathed og ulighed overkommer de barriere, der står i vejen for deres sociale mobilitet.

Negativ social kontrol er psykisk vold

Psykisk vold er den usynlige vold.

I LØFT arbejder vi udfra en bred definition af negativ social/religiøs kontrol. LØFT gør op med den begrænsede definition, der udelukkende fokuserer på familiære relationer. Negativ social kontrol finder også sted i kæresteforhold, i vennegrupper og skadelige fællesskaber, i klasselokalet og gennem digitale krænkelser.

LØFT's definition på negativ social kontrol

Negativ social kontrol opleves som pres, stress, tvang, overvågning, mobning, frygt og angst for mobning, eksklusion, ydmygelse og/eller nedværdigende behandling, gennem en række normer, der begrænser ens livsudfoldelse og retten til at træffe selvstændige valg af eget liv og fremtid. Det gælder fx den enkeltes ret til at bestemme over egen krop og frihed til at vælge/fravælge:

 • VENNER OG FÆLLESSKABER, HERUNDER AT FRAVÆLGE SKADENDE GRUPPER/FÆLLESSKABER
 • KÆRESTE/PARTNER/ÆGTEFÆLLE
 • HVORLEDES DEN ENKELTE ØNSKER AT UDTRYKKE/UDLEVE SIN SEKSUALITET OG SIT KØN
 • PÅKLÆDNING
 • UDDANNELSE
 • FRITIDSAKTIVITETER / INTERESSER
 • RELIGION OG RELIGIØS PRAKSIS/LIVSSTIL
 • POLITISKE SYMPATIER

Vi arbejder for mere

bæredygtig
forandring

De tre forskellige spor i LØFT udvikles udfra en helhedsorienteret tilgang. Ekstraordinære forandringer kræver nytænkning, transformative og pragmatiske løsninger. Den byrde som velfærdssamfundet står overfor kan blive til en økonomisk gevinst. Det kræver at man iværksætter flere strategier og tværgående samarbejder med offentlige myndigheder, institutioner og aktører. I LØFT har vi den indsigt og ekspertise, der hviler på brugerinddragelse, vidensdeling og faglige kompetencer. Vores arbejde har berettigelse fordi vi tænker i langsigtede perspektiver. Med afsæt i at skabe ændringer på brugerniveau går EVOLVE, INVOLVE og TRANSFORM videre til at involvere og udvikle faglig viden og til at transformere de kulturelle strukturer og normer, der forårsager udfordringerne.

tværgående
samarbejde

Strategisk er LØFT motiveret af styrken ved det tværgående samarbejde og arbejder målrettet for at forbinde landets fagprofessionelle aktører. I vores team har vi en særlig organisatorisk og strategisk erfaring i at arbejde med den tværfaglige tilgang over for social udsathed, særligt i minoritetsetniske miljøer. Det tværgående samarbejde er en forudsætning for den vidensudvikling, der baner vejen for best practice på området. Vores dokumenterede og forankrede erfaring viser styrken ved de tværgående elementer, hvor flere kræfter sigter målrettet mod at håndtere af social udsathed og dens følgekonsekvenser strategisk. Dette er bevist gennem vores daglig arbejde, hvor vi bruger tværgående kompetencer inden for forskellige fagområder.

faglighed
og indsigt

LØFT er en rettighedsfremmende organisation og bevægelse, der fastholder os i at prioritere fagligheden. De juridiske, etiske og faglige rammer for EVOLVE, forpligter os blandt andet til at bidrage til en fremtid, hvor individets krav på lovsikrede rettigheder står i forreste række. Vi tror på at faglighed og social/tværkulturel indsigt er uadskillelige, når det drejer sig om at udvikle bæredygtige løsninger på tværkulturelle udfordringer. Fagligheden og dokumentationen står forrest, fordi Danmark mangler data, der kan dokumentere forandringsværdien i landets sociale tilbud. EVOLVE skaber derfor viden, gennem sine evalueringsprocesser, hvor vi afkoder, justerer og udvikler vores spor. INVOLVE mobiliserer og forbinder viden, mens TRANSFORM sætter faglighed og de tværkulturelle møder på dagsordenen. afkode, justere og udvikle vores indsatser.

Vores historie

LØFT blev stiftet i november 2018 af Khaterah Parwani, generalsekretær Christian Lorens og den siddende bestyrelse. Frem til slutningen af 2019 afventede vi de to eksterne evalueringsrapporter, der dokumenterer vores ihærdige arbejde i LifehackDK - en fokuseret indsats for minoritetsetniske unge underlagt negativ social kontrol. LØFT blev derfor stiftet med det formål at forankre LifehackDK i en ny organisation.

LØFT blev sat i verden af en drivkraft og en drøm om at skabe forandringer for børn og unge i Danmark, der både hæmmes af socioøkonomiske barrierer, men også af friheds- og rettighedskrænkende normer og værdier. Vores motivation bundede i en vision om at modarbejde negativ social kontrol ud fra et bredt perspektiv. Vores mission er at løfte til mærkbare forandringer.

Hvad der startede som et pilotprojekt, udviklet gennem erfaring og brugerinddragelse, voksede pludselig til en ny solidarisk bevægelse, som ikke alene arbejder anderledes med problemstillingen, men også er en indsats med tre forskellige spor, der sammen udgør en rettighedsfremmende bevægelse.

LØFT er fællesskabets LØFT

 • Det tidligere LifehackDK. Et Safespace med en indbygget helhedsorienteret indsats for minoritetsetniske unge, der oplever negativ social kontrol/æresrelaterede konflikter.

 • INVOLVE har som mission at forbinde alle stærke led blandt fagprofessionelle tilbud. Formålet er at strukturere og professionalisere et samarbejde, der kommer også målgruppen til gavn.

 • Et normskabende LØFT, hvor vi får skabt en demokratisk samtale om værdier og rettigheder. Formålet er at skabe større bevægelser, som gennem dannelse og oplysning modarbejder bagvedliggende fordomme, myter og tabuer.

  • 2014-2016

   ExitMentor lanceres som et pilotprojekt for enkelte unge underlagt negativ social kontrol. ExitMentor indgår et samarbejde med Københavns Kommune.

  • 2017-2019

   ExitMentor skifter navn til LifehackDK og får etableret et samarbejde med SIRI - Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 30 unge rekrutteres, og projektet udvikler sig hurtigt til at bestå af forskellige tilbud, der samlet giver den enkelte et helhedsorienteret forløb. LifehackDK afsluttes sept. 2019 og bliver eksternt evalueret af Social Respons og Økonomer uden Grænser.

  • 2018-2020

   LØFT bliver stiftet i dec. 2018 med det formål at få LifehackDK under eget tag. I slutningen af 2019 modtager vi de eksterne evalueringsrapporter og forbereder en strategi for forankring af indsatsen, nu med navnet EVOLVE.

   Allerede i starten af 2020 henvender LØFT sig til Enid Ingemanns Fond og Ejnar og Meta Thorsens Hjælpefond. Begge giver øjeblikkeligt tilsagn om støttemidler til at forankre EVOLVE.

  Organisationsværdier

  De unge er vores førsteprioritet. Derfor er LØFT guidet af følgende værdier, som er en del af LØFT’s DNA.

  De definerer vores arbejde og udgør rammerne for vores hjælp.

  01

  Ligestilling & rettigheder

  Retten til et liv uden negativ social kontrol er beskyttet af såvel dansk som international lov. Tankefrihed, ytringsfrihed, bevægelsesfrihed, retten over egen krop og over alle valg, der vedrører individets frihed, er beskyttede rettigheder. Disse rettigheder står øverst blandt vores værdier og principper. Således samarbejder LØFT ikke med aktører, der knægter disse rettigheder, ligesom vi internt sikrer metoder og arbejdsgange, som rummer og respekterer målgruppens diversitet og forskellighed.

  02

  Fælleskab & Demokratisk bevidsthed

  LØFT er en politisk neutral og areligiøs organisation, hvor individets rettigheder og friheder er uantastelige og har forrang. LØFT arbejder strategisk for at styrke ligestilling og lighed gennem dannelse og viden. Den demokratiske bevidsthed opnås gennem viden og værktøjer, der nedbryder fordomme og myter om tilknytningen til det demokratiske fællesskab.

  03

  inklusion

  LØFT arbejder for at fremme inklusion og modarbejde diskrimination og forskelsbehandling pga. hudfarve, etnicitet, køn, seksualitet, social baggrund, politiske og religiøse holdninger - i samfundet såvel som i bestemte miljøer.

  LØFT fremmer en kultur, hvor vi respekterer hinandens forskellighed.

  04

  Tillid & gennemsigthed

  Internt arbejder LØFT for, at der er tillid og gennemsigtighed mellem kollegaer, ansatte og frivillige. Det samme gør sig gældende over for bestyrelsen og generalsekretæren. Den daglige ledelse skal motivere og inspirere den enkelte, have tillid til vedkommendes evner, men også lytte og lære. Tilliden internt er afgørende for organisationens udvikling og drift.

  Overfor målgruppen i vores Safespace, EVOLVE, er det fundamentalt at værne om den tillid, DE UNGE VISER. Tavshedspligten er derfor ufravigelig.

  FRIVIILIGE RESSOURCER
  - ET LØFT DER GØR EN FORSKEL

  LØFT’s stærkeste muskler kommer helt klart fra det frivillige Danmark.

  Vores bestyrelse og daglige ledelse er fagpersoner, der hver især yder frivillig social hjælp til andre aktører i landet og derfor forstår, hvilken markant forskel frivillige hænder skaber. Vores frivillige gør en kæmpe forskel bag kulisserne, hvor de indgår i et tæt samarbejde med de fastansatte. De varetager alt fra udvikling, planlægning, rådgivning og bistand. Opgaverne afhænger den enkeltes kompetencer og erfaring.

  LØFT bestræber sig på at planlægge og strukturere den frivillige indsats som et bæredygtigt samarbejde. Det betyder, at vores brug af frivillige bygger på gensidighed og rimelighed. Gensidigheden indebærer, at vi viser anerkendelse og tilbyder løbende opkvalificering, mens rimeligheden betyder, at der skal være proportionalitet mellem frivillighed og ansvar.

  LØFT ønsker at sprede mere positiv social værdi, og vi bestræber os på at være døråbnere til andre muligheder for de frivillige.

  JEG VIL GERNE VÆRE FRIVILLIG I LØFT - se her

  DAGLIG LEDELSE & BESTYRELSE

  Khaterah Parwani Direktør khaterah@loeft.info

  Khaterah Parwani er fagperson inden for æresrelaterede problematikker og negativ social kontrol. Hun har mange års socialfaglig erfaring i arbejdet med sårbare borgere, herunder krisehåndtering. Khaterah er desuden stifter og tidligere projektchef for LifehackDK. Ved siden af sit ledelsesansvar, rådgiver og underviser hun organisationer, institutioner, myndigheder og ministerier. Khaterah har haft en aktiv rolle i udviklingen af viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Hun har blandt andet deltaget i ekspertpanelet under Københavns Kommunes handleplan mod negativ social kontrol, bidraget som konsulent ved udviklingen af Udlændinge- og Integrationsministeriets undervisningsmateriale "Du har et valg!" og til Institut for Menneskerettigheders rapport om ekstrem social kontrol. Udover sin juridiske baggrund er hun metodisk opkvalificeret i arbejdet med negativ social kontrol/æresrelaterede konflikter samt certificeret i risikovurdering, PATRIARK.

  Christian Lorens Hansen Generalsekretær christian@loeft.info

  Christian har solid ledelseserfaring og betydelig driftserfaring indenfor komplekse offentlige områder. Christian er tidligere kommunalchef for Social Service og Familier i Halsnæs Kommune, og Børn og Familiechef i Aabenraa Kommune. Hans tidligere karriere har i øvrigt bragt ham gennem flere ledende stillinger i Region Syddanmark, det tidligere Sønderjyllands Amt og bl.a. Institut for Grænseregionsforskning. Christian har spidskompetencerne indenfor ledelse, udvikling af kvalitet og effektivitet og sikker drift. Han brænder for at styrke den tidlige, forbyggende, tværfaglige og helhedsorienterede tilgang i arbejdet med sårbare børn og unge. Christian Lorens Hansen er uddannet cand.polit. og ph.d. og har gennemført et KIOL-forløb i lederudvikling og senest taget en diplomuddannelse i offentlig ledelse. I dag fungerer han som censor og underviser på professionsbacheloruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. Som Generalsekretær for LØFT, vejleder han indenfor drift og udvikler og sikring af det faglige niveau.

  Anne Land Forkvinde anne@loeft.info

  Anne er forsvarsadvokat og har bred erfaring indenfor familieret, tvangsfjernelser, socialret, skilsmisse, deling af børn i forældre-og samværssager, faderskabssager. Anne Land har solid erfaring i rådgivning og bistand i sager om æresrelaterede konflikter. Anne var tidligere aktiv i LifehackDK, hvor hun gav rådgivning og bistand til brugerne i æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

  Kasper Fisker Næstformand kasper@loeft.info

  Kasper har baggrund indenfor bl.a. kriminologi, pædagogik og jura. Han har i en årrække været ledende kriminolog i Rigspolitiet og er arkitekten bag flere af de mest lovende forebyggelseskoncepter herhjemme og i udlandet, bl.a. Den Danske Model (det nationale program til forebyggelse af voldelig ekstremisme) og PRO- modellen (en modernisering af SSP samarbejdet). I dag er Kasper stabsleder for DKE (Den Kriminalpræventive Enhed) og leder af RAN LOCAL, der er en enhed under EU-kommissionen, som arbejder med den bymæssige terrorforebyggelse i EU- medlemslandende. Desuden er han bestyrelsesmedlem i den kriminal- og retspolitiske tænketank FORSETE. Kasper har indgående indsigt i sikkerhedsarbejdet og indsigt i æresrelaterede konflikter, særligt i forbindelse med radikale miljøer.

  Suzi Boskovska Gobjerg Bestyrelsesmedlem suzi@loeft.info

  Med en EXECUTIVE MBA fra HENLEY BUSINESS SCHOOL plus 20 års ledelseserfaring er udvikling, ledelse og resultater Suzis ekspertise. Hun har en stærk kommerciel og strategisk indsigt i planlægning, kommunikation og udvikling. En indsigt, hun deler med vigtige indsatser i Danmark. I dag er Suzi projekt- og salgschef hos VENZO A/S og partner i HYDR eSport. Trods sit travle arbejdsliv bruger hun sin fritid på at rådgive NGO'er i strategi, udvikling og fundraising og som frivillig mentor for målgruppens unge i LØFT. Hun er opkvalificeret i teori og metode inden for arbejdet med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter og certificeret i PATRIARK - sikkerhedsværktøjet.